Na skroty Home Analizy wytrzymałościowe Analizy przepływów Ekspertyzy Pomiary tensometryczne Midas Serwis 24 Kontakt
PL ENG

Inspiracje Stażowe

Tytuł projektu Inspiracje stażowe naukowców dla innowacyjnego biznesu
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Realizacja WROCŁAWSKA RADA FEDERACJISTOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
Okres realizacji 02.04.2012 – 31.03.2013
Miejsce realizacji Dolny Śląsk
Źródło 
finansowania
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Staże objęte są pomocą de minimis.
Cel główny Wykorzystanie potencjału intelektualnego pracowników naukowych i  naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych w celu podniesienia innowacyjności i konkurencyjności sektora MŚP województwa dolnośląskiego poprzez organizację 40 staży w okresie 12 miesięcy.
Cele szczegółowe > zdobycie przez pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni pierwszych doświadczeń zawodowych poprzez pobyty stażowe w  przedsiębiorstwach,
> rozwój postaw kreatywnych i przedsiębiorczych wśród pracowników naukowych poprzez cykl szkoleń praktycznych z zakresu zarządzania innowacją,
> szerszy dopływ innowacyjnych rozwiązań do gospodarki, tworzących nowe technologie,
> wzrost świadomości przedsiębiorców w zakresie możliwości budowy przewagi konkurencyjnej poprzez wykorzystanie prac badawczo-rozwojowych i  myśli naukowej
Grupy docelowe > pracownicy naukowi i  naukowo-dydaktyczni, których miejsce pracy zlokalizowane jest w  województwie dolnośląskim, zatrudnieni tytułem umowy o pracę lub aktu mianowania na stanowisku asystenta, adiunkta lub profesora,
> przedsiębiorstwa spełniające kryteria MŚP, działające na terenie województwa dolnośląskiego.
Dziedziny kluczowe 
dla gospodarki
woj. dolnośląskiego
> nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia tzn. technologie wytwarzania zdrowej żywności, biotechnologia i farmaceutyki, technologie ochrony środowiska
> odnawialne i alternatywne źródła energii,
> technologie informacyjne (IT),
> projektowanie, wytwarzanie i zastosowanie materiałów zaawansowanych.

PROJEKT JEST REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PODDZIAŁANIE 8.2.1 WSPARCIE DLA WSPOŁPRACY SFERY NAUKI I PRZESIĘBIORSTW. PROJEKT "INSPIRACJE STAŻOWE NAUKOWCÓW DLA INNOWACYJNEGO BIZNESU" JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO (85%) ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETÓW PAŃSTWA (15%).

kapitał ludzki NOT UE

 


26668 wydrukowanych stron
4 lata na rynku
10560 wypitych kaw
244 zrealizowanych projektów
12 inżynierów