OWU

KOMES Sp. z o.o. - Ogólne Warunki Umowy Dla Realizacji Zadań (Emisja: 1.0)
PREAMBUŁA

Poniższe Ogólne Warunki Umowy dotyczą wszystkich zawieranych umów z wyjątkiem tych, w których zastosowanie znajdą warunki szczególne różniące się od Ogólnych Warunków Umowy ujętych w tym dokumencie. Przystępując do wykonania umowy Zamawiający uznaje zatem w całości Ogólne Warunki Umowy i zobowiązuje się je bezwzględnie stosować. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy wiążą drugą Stronę, jeżeli zostaną jej przekazane wraz z Ofertą która druga Strona zaakceptuje, lub wraz z Zamówieniem lub jeżeli Ogólne Warunki Umowy zostały zamieszczone w postaci elektronicznej na ogólnodostępnej stronie internetowej KOMES Sp. z o.o. (www.komes.pl) tak, aby Zamawiający mógł się z nimi zapoznać przed zaakceptowaniem Zamówienia oraz mógł się nimi posługiwać w trakcie jego realizacji.

DEFINICJE I INTERPRETACJE

1.    Dalszy Podwykonawca(y) – oznacza podmiot, któremu Podwykonawca powierzył wykonanie części przedmiotu Umowy;
2.    Dokument przekazania – oznacza dokument potwierdzający prawidłową realizację usług lub dostaw np. protokół odbioru lub inny uzgodniony przez Strony Umowy;
3.    Dzień - oznacza dzień kalendarzowy o ile w treści Umowy nie dopisano określenia roboczy;
4.    OWU – oznacza Ogólne Warunki Umowy;
5.    Pisemnie - oznacza wszelkie czytelne pismo w języku polskim odręczne, podpisane przez umocowane do tego osoby;
6.    Podwykonawca(y) – oznacza podmiot, któremu Wykonawca powierzył wykonanie części Przedmiotu Umowy;
7.    Prace – oznaczają wszelkie czynności, w tym usługi i dostawy towarów, do wykonania których Wykonawca jest zobowiązany w celu realizacji Przedmiotu Umowy;
8.    Projekt Wynalazczy - dobro stanowiące projekt wynalazczy w rozumieniu Ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003 Nr 119, poz. 1117 tj. z późn. zm.);
9.    Protokół Odbioru Prac - Częściowy - oznacza dokument potwierdzający wykonanie lub dostarczenie wskazanej w Umowie części Prac lub/i materiałów oraz urządzeń zgodnie z Umową;
10.    Protokół Odbioru Końcowego – oznacza dokument potwierdzający wywiązanie się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z Umowy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy;
11.    Przedmiot Umowy – oznacza zakres Prac określony szczegółowo w Zamówieniu;
12.   Specyfikacja zakupowa – oznacza dokument, zawierający w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania zamówień w zakresie sposobu wykonania usług i/lub dostaw, właściwości materiałów oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, usług i/lub dostaw;
13.    Strona – oznacza Wykonawcę i Zamawiającego;
14.    Umowa - oznacza umowę na dostawy towarów i/lub na świadczenie usług zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, na podstawie zaakceptowanej Oferty lub Zamówienia, wraz z ich załącznikami;
15.    Utwór - dobra stanowiące utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631 tj. z późn. zm.), w szczególności dokumentacji techniczna / powykonawcza;
16.    Wykonawca - oznacza osobę fizyczna, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, wybraną do realizacji Prac;
17.    Wynagrodzenie Umowne - określone Umową wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, a w odniesieniu do umów dostawy – określoną w Umowie wartość przedmiotu dostawy, z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług według obowiązującej stawki w dniu wystawienia faktury;
18.    Wynagrodzenie Umowne netto - określone Umową wynagrodzenie Wykonawcy, a w odniesieniu do umów dostawy – określoną w Umowie wartość przedmiotu dostawy, bez podatku VAT;
19.    Wykonawca - oznacza  KOMES Sp. z o.o. lub KOMES Piotr Harnatkiewicz z siedzibą w Wrocławiu;
20.    Zamówienie - oznacza ofertę zawarcia umowy na dostawę określonych towarów lub realizację określonych czynności, określająca dostawę lub usługę, jego ilość, termin dostawy, cenę i dodatkowe warunki cenowe oraz warunki płatności;
21.    Zamawiający – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, dla którego realizowane są usługi lub dostawy.

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Niniejsze warunki mają zastosowanie do Umów na dostawy towarów i oprogramowania oraz na świadczenie usług zawieranych pomiędzy Wykonawcą (KOMES) a Zamawiającym.
2.    Postanowienia OWU obowiązują przez cały czas trwania Umowy, o ile Strony Umowy nie postanowią inaczej.
3.    Wiążącym językiem Umowy jest język polski. Wszelka dokumentacja wytworzona w ramach Umowy, w tym opisy, będzie przygotowywana w języku polskim, o ile Strony Umowy nie postanowią inaczej.

§ 2 OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA LEŻĄCE PO STRONIE ZAMAWIAJĄCEGO

1.    Jeżeli nie postanowiono inaczej w Specyfikacji Zakupowej Zamawiający zobowiązuje się do:

a.    Przekazanie wszystkich niezbędnych informacji umożliwiających Wykonawcy rozpoczęcie działalności i wykonania przedmiotu Umowy.
b.    Przekazanie Terenu Prac umożliwiającego zorganizowanie Prac przez Wykonawcę w sposób zapewniający jego pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz umożliwiającego rozpoczęcie działalności lub wskazanie miejsca realizacji Dostawy towarów, 
c.    Udzielania informacji o obowiązujących wymaganiach prawnych i innych na terenie Zamawiającego lub jego Klienta, 
d.    Terminowego regulowania swoich zobowiązań wobec Wykonawcy. 

§ 3 OBOWIĄZKI LEŻĄCE PO STRONIE WYKONAWCY

1.    Jeżeli nie postanowiono inaczej w Specyfikacji zakupowej Wykonawca zobowiązuje się do:
a.    Realizacji Przedmiotu Umowy zgodnie z terminami określonymi w Zamówieniu,
b.    Realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa
c.    Stosowania uzgodnień oraz przewidzianych działań, w celu uniknięcia szkód i wypadków osób lub rzeczy w trakcie wykonywania zleconych Prac,
d.    Dysponowania środkami i odpowiednią organizacją, niezbędnymi do wykonania zleconych czynności,
e.    Przekazania Zamawiającemu dokumentów, związanych z realizacją Umowy, jeżeli wymóg taki wynika z Zamówienia lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

§ 4 PODWYKONAWCY

1.    Wykonawca zostawia sobie prawo, na podzlecenie części Prac Podwykonawcy lub Dalszym Podwykonawcom.
2.    Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zamiarze podzlecenia Prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. 
3.    Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców, jak za własne działania lub zaniechania.

§ 5 WARUNKI I ZASADY ODBIORÓW

1.    Każdy z odbiorów, będzie dokonywany w formie pisemnego protokołu odbioru (Protokół Odbioru Prac – Częściowy lub Protokół Odbioru Końcowego) według wzoru Wykonawcy.
2.    Prace uznaje się za odebrane, jeżeli są wykonane zgodnie z zakresem określonym w Umowie oraz bez zastrzeżeń co do ich jakości, co zostaje potwierdzone podpisami stron w Protokole Odbioru Prac – Częściowym lub Protokole Odbioru Końcowego.
3.    Zamawiający zobowiązuje się do przeprowadzania odbiorów Prac objętych Umową w ciągu pięciu (5) dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.
4.   W przypadku nie przeprowadzenia odbiorów Prac objętych umową przez Zamawiającego bez podania merytorycznej przyczyny, w ciągu pięciu dni (5) roboczych licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, Wykonawca ma prawo do jednostronnego zatwierdzenia protokołu odbioru.

§ 6 WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1.    Wykonawca za wykonanie Przedmiotu Umowy otrzyma Wynagrodzenie Umowne w wysokości określonej w Zamówieniu.
2.    Wykonawca zastrzega sobie prawo żądania przedpłaty w terminie i wysokości określonej przez Wykonawcę.
3.    Faktury zostaną wystawione zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
4.    Faktury zostaną wystawione zgodnie z danymi Zamawiającego umieszczonymi na Zamówieniu.
5.    Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego i wysłania ich pocztą elektroniczną lub na adres wskazany przez Zamawiającego.
6.    Wykonawca może skorygować swoją fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej lub potwierdzenie wystawionej przez Zamawiającego noty korygującej.
7.    Za datę zapłaty uważa się termin uznania należności w pełnej kwocie na rachunku bankowym Wykonawcy.
8.   Jeżeli Zamawiający nie realizuje jakichkolwiek swoich zobowiązań względem Wykonawcy – w szczególności zobowiązań płatniczych, czy w razie wszczęcia postępowania zmierzającego do uregulowania zobowiązań Zamawiającego (np. W przypadku likwidacji, postępowania egzekucyjnego lub postępowania zmierzające do zapłaty wierzytelności z jakiegokolwiek tytułu) - określonych w szczególności w przepisach, ofercie czy OWU Wykonawca jest uprawniony do powstrzymania się z wykonaniem swoich obowiązków względem Zamawiającego, w szczególności do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiającemu i uwarunkowania dalszej realizacji swoich zobowiązań względem Zamawiającego od dokonania przez Zamawiającego wedle wyboru Wykonawcy: płatności z góry, przedstawienia zabezpieczeń w formie wskazanej przez Wykonawcę lub wykonania innych zobowiązań wskazanych przez Wykonawcę. Jeżeli płatność z góry, zabezpieczenie lub inne zobowiązanie nie zostaną dokonane również po upływie wyznaczonego przez Wykonawcę terminu, Wykonawca będzie uprawniony, w granicach dopuszczalnych prawem, do odstąpienia z winy Zamawiającego od umów wskazanych przez Wykonawcę w szczególności w odniesieniu do jeszcze niewydanego przedmiotu umowy, z takim skutkiem, że wygasają wszystkie roszczenia Zamawiającego z tytułu niewydanych usług.
9.    Jeśli istnieje uzasadniona w ocenie Wykonawcy podstawa do przypuszczenia, że Zamawiający nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Wykonawca ma prawo żądać – na każdym etapie realizacji umowy, a w szczególności przed przekazaniem przedmiotu Umowy i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności - uiszczenia całej należności z góry albo udzielenia określonych gwarancji lub zabezpieczeń płatności, w terminie i zakresie określonym przez Wykonawcę.
10.   Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny przekazanego przedmiotu Umowy i wszelkich kosztów związanych z umową w terminie określonym w fakturze lub określonym przez Wykonawcę.
11.   Wykonawca będzie miał prawa naliczania odsetek za opóźnienie w płatności Wynagrodzenia Umownego lub Wynagrodzenia Umownego netto w przypadku doręczenia Zamawiającemu błędnej lub nieprawidłowo wystawionej faktury z winy Zamawiającego.

§ 7 GWARANCJA I RĘKOJMIA

1.   Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy będzie spełniał wymagania jakościowe określone w Umowie.
2.   Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot Umowy na okres wskazany w Specyfikacji zakupowej. Okres gwarancji i rękojmi będzie liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
3.   Termin usunięcia ewentualnych wad w ramach gwarancji lub rękojmi zostanie ustalony przez Strony z uwzględnieniem możliwości technicznych I organizacyjnych Wykonawcy.
4.   W razie stwierdzenia przez Wykonawcę, że zgłoszone wady wystąpiły w wyniku okoliczności , za które odpowiada Zamawiający, a w szczególności w razie przekazania błędnych danych wejściowych, ingerencji w wynik prac, lub innych okoliczności spowodowanych przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z pracami wykonanymi przez Wykonawcę w celu usunięcia wad, za które odpowiada Zamawiający będą go obciążały i będą podstawą do wystawienia przez Wykonawcę odrębnej faktury VAT.
5.   Koszty usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi pokrywa Wykonawca.

§ 8 UBEZPIECZENIA

1.    Ubezpieczenia w zakresie Przedmiotu umowy objętego Umową zapewnia Wykonawca.
2.    W wykonaniu obowiązku, o jakim mowa w ust. 1, powyżej, Wykonawca zastrzega, że za szkody wyrządzone w wyniku realizacji Przedmiotu umowy odpowiada do wartości Wynagrodzenia Umownego określonego między Stronami.
3.    Wykonawca na życzenie Zamawiającego przedłoży do wglądu kopię polisy ubezpieczeniowej. 

§ 9 SIŁA WYŻSZA

1.    Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej okoliczności siły wyższej mogące mieć wpływ na niewykonanie Umowy. Strony ustalają, że pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie zdarzenia, które wpływają na realizację Umowy, a pozostają poza kontrolą Stron, i których nie można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet mimo przedsięwzięcia przez Strony wszelkich uzasadnionych czynności zmierzających do uniknięcia takich wydarzeń lub ich skutków.
2.    Pojęcie siły wyższej obejmuje w szczególności:
a.    działania wojenne lub stany nadzwyczajne, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również awariami urządzeń przemysłowych i skażeniem radioaktywnym,
b.    atak terrorystyczny,
c.    strajk trwający dłużej niż sześćdziesiąt (60) dni,
d.    działania sił natury, przed którymi przy dołożeniu należytej staranności nie można było się zabezpieczyć.
3.    Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie czterdziestu ośmiu (48) godzin, poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej.
4.    Brak powiadomienia lub zwłoka z powiadomieniem drugiej Strony o wystąpieniu siły wyższej spowoduje, iż Strona ta nie będzie mogła skutecznie powoływać się na siłę wyższą jako przyczynę zwolnienia z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy.
5.    Strona Umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest obowiązana do podjęcia wszelkich możliwych i prawem przewidzianych działań, w celu zminimalizowania wpływu działania siły wyższej na wykonanie Umowy.

§ 10 KARY UMOWNE

1.    Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej 15% Wynagrodzenia Umownego netto, z tytułu rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialny jest Zamawiający.
2.    Niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, Wykonawca ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
3.    Kary umowne i odszkodowania oraz odsetki będą płacone w oparciu o wystawiony dokument obciążeniowy z terminem płatności czternaście (14) dni od daty wystawienia przez Stronę. 

§ 11 ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE

1.    Wykonawca jest uprawniony, do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym albo odstąpienia od Umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, jeżeli:
a.    Zwłoka Zamawiającego w przekazaniu do realizacji etapu Umowy określonego w harmonogramie przekracza czternaście (14) dni,
b.    Zamawiający bez uzasadnionego powodu nie przekaże do realizacji Prac w ciągu siedmiu (7) dni licząc od dnia określonego w Umowie,
2.    Niezależnie od postanowień ust. 1. powyżej, Strony mogą odstąpić od Umowy na zasadach ogólnych w przypadkach określonych we właściwych w tym zakresie przepisach Kodeksu Cywilnego.

§ 12 POUFNOŚĆ

1.    Wszystkie przekazywane między Stronami dokumenty i dokumentacje służą do realizacji Przedmiotu Umowy i nie będą (również po okresie obowiązywania Umowy), użyte przez Strony do innego niż w/w celu bez uzyskania pisemnego pozwolenia drugiej Strony.
2.    Ograniczenia, o których mowa wyżej, nie mają zastosowania do informacji, które:
a.    staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy;
b.    zostaną ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony;
c.    ich ujawnienie będzie wymagane przepisami prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub organu administracji publicznej.
3.    Strony odpowiadają za zachowanie poufności przez zatrudniane przez siebie osoby, konsultantów oraz podwykonawców.

§ 13 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.   Zawarcie Umowy, jej wykonanie, ani korzystanie przez Zamawiającego z Prac (lub dowolnej ich części) w celach i na zasadach wynikających z Umowy nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw przysługujących Wykonawcy lub osobom trzecim, ani czynu niedozwolonego, tj. w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia praw do:
a.    Utworów;
b.    Projektów Wynalazczych;
2.    Wykonawca zapewnia, że zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim I prawach pokrewnych oraz ustawy prawo własności przemysłowej jest właścicielem względnie posiada inny tytuł prawny do dysponowania Przedmiotem Umowy.
3.    Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia Umownego całość praw majątkowych do Utworów, z chwilą zapłaty Wynagrodzenia umownego, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim I prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631, z późn. Zm.), w szczególności:
a.    utrwalania Utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, reprograficzną, elektroniczną, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, CD-ROM, DVD, papier;
b.    zwielokrotniania Utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, reprograficznej, cyfrowej, elektronicznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, CD-ROM, DVD, papier, w ramach systemu on-line;
c.    wprowadzenia Utworów do pamięci komputera I sieci multimedialnych, w tym Internetu, sieci wewnętrznych typu Intranet, bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłania Utworów w ramach ww. Sieci, w tym w trybie on-line równoczesne integralne nadawanie (reemitowanie) przez inną organizację radiową lub telewizyjną;
d.    eksploatacja w całości lub we fragmentach za pomocą jakichkolwiek nowych technologii.
4.    Przeniesienie praw, o których mowa w ust.3 nie jest ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie.
5.   Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach Wynagrodzenia Umownego lub Wynagrodzenia Umownego netto wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Utworów, w tym również wyrażania zgody na ich sporządzanie, o ile taka zgoda jest konieczna.
6.    Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia kompletnego oprogramowania (jeżeli występuje) na potrzeby korzystania z Przedmiotu Umowy i udziela Zamawiającemu z chwilą podpisania niniejszej Umowy w ramach Wynagrodzenia Umownego lub Wynagrodzenia Umownego netto, stosownej licencji do korzystania z oprogramowania. 
7.   Licencje oraz prawa do korzystania z Utworów udzielane są przez Wykonawcę w ramach Wynagrodzenia Umownego. Wynagrodzenie Umowne obejmuje również wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy (nośników) Utworów dostarczonych Zamawiającemu w wykonaniu Umowy.
8.    Wykonawca zobowiązuje się, że autor nie będzie wykonywał w stosunku do Utworu swych autorskich praw osobistych.
9.    Przejście praw autorskich do przedmiotu umowy nastąpi z momentem zapłaty całości ceny uzgodnionej przez Strony, określonej w § 7 ust. 1  umowy.

§ 14 CESJA PRAW

1.    Przeniesienie praw i obowiązków jednej ze Stron, wynikających z Umowy, na osobę trzecią wymaga uprzedniej, pisemnej zgody drugiej Strony. Postanowienie to dotyczy również przelewu wierzytelności. 
2.   Druga Strona, wyrażając pisemną zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków, wynikających z Umowy na osobę trzecią, może uzależnić swoją zgodę od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia określonych praw lub obowiązków, zastrzec dla siebie oznaczone uprawnienia lub też zastrzec warunek lub termin. Zgoda na przeniesienie praw lub obowiązków, wynikających z Umowy na osobę trzecią, może zostać udzielona w zakresie zgodnym z wnioskiem Strony dokonującej przeniesienia określonych praw lub obowiązków albo w zakresie węższym od wnioskowanego.

§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2.    Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, to nie ma to wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, chyba że z okoliczności wynika, że bez takich nieważnych lub niewykonalnych postanowień Umowa nie zostałaby zawarta.
3.    Umowa podlega prawu polskiemu a w sprawach nieuregulowanych OWU mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4.    O ile nie zostanie osiągnięte polubowne rozstrzygnięcie sporu w ciągu trzydziestu (30) dni, to spory podlegają ostatecznemu rozstrzygnięciu sądowemu. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd, właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.


 

Benötigen Sie unsere Dienstleistungen?

Erzählen Sie uns von Ihren Bedürfnissen, wir werden eine Lösung finden.

Schreib uns

Infolinia

+48 534 909 020