Projekty

Aktualności
18 Maj 2022

Analiza konstrukcji wsporczej pod tablicę przystankową zmiennej treści.

Analizę konstrukcji wykonano w oparciu o normę PN-EN 1993-1-1:2006 – Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych: Część 1-1 Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Obciążenia zostały przyjęte na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego. Obciążenie wiatrem przyjęto wg normy PN-EN 1991-1-4:2008 – Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje: Część 1-4 Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru i w oparciu o wytyczne Zamawiającego.
 

 
 

1 Model 3D analizowanej konstrukcji; a) widok czołowy; b) widok izometryczny 1; c) widok izometryczny 2;

Analizy konstrukcji dokonano za pomocą komercyjnego oprogramowania Midas NFX 2020. W celu dokładnego odwzorowania pracy konstrukcji, zwłaszcza w strefach jej połączeń, przeprowadzono analizę geometrycznie i materiałowo nieliniową wraz z uwzględnieniem kontaktów nieliniowych. Nieliniowy model materiału zdefiniowano jako plastyczny, bez wzmocnienia (z poziomą półką plastyczną).

 
Wynikiem przeprowadzonych analiz było wskazanie potencjalnie najsłabszych miejsc, potwierdzenie poprawności przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych i modyfikacji oraz przekazaniem wytycznych dotyczących warunków projektowych dla fundamentu rozpatrywanej konstrukcji (reakcje).

Po więcej artykułów zapraszamy na stronę: LINK