Aktualności
2 Sierpień 2021

Analiza odpowiedzi konstrukcji poddanej wpływom drań pochodzących od przejazdów komunikacyjnych.

Firma Komes posiada szeroki wachlarz usług inżynierskich. Należy do nich wykonywanie pomiarów i analiz drgań.

Ruch drogowy może być przyczyną niepożądanych zjawisk. Jednym z nich, na które warto zwrócić uwagę, są drgania przekazywane przez pojazdy na obiekty budowlane znajdujące się w obszarze jezdni. Propagacja drgań z gruntu na budowle wpływa negatywnie zarówno na konstrukcje budynków w zakresie wytrzymałości, trwałości, jaki i na komfort oraz zdrowie ludzi w nich przebywających. Wraz ze wzrostem świadomości dotyczącej negatywnych następstw drgań wzrastają wymagania użytkowników obiektów budowlanych oraz wymogi prawne w tym zakresie.
 

 

Drgania oddziaływające na budynek stanowią wymuszenia kinematyczne danego obiektu budowlanego. Powodują one wystąpienie dodatkowych sił bezwładności wywołanych ruchem masy budynku i jego elementów, powstałych na skutek drgań. W momencie gdy generowane drgania posiadają nieregularny przebieg, możliwe jest zastosowanie metody spektrum odpowiedzi. Jest ona używana zarówno podczas projektowania jak i eksploatacji obiektów budowlanych. W momencie stosowania tej metody jako formy diagnostycznej konieczne jest przeprowadzenie pomiarów drgań podłoża, na podstawie których przygotowywane zostaną spektra wymuszeń, w wyniku których otrzymuje się krzywe spektralne związane z konkretnym ruchem drogowym.

Do oceny wpływu drgań na ludzi i budynki stosowana jest metoda numerycznego wykorzystania spektrum odpowiedzi (MRSA), która zawiera informacje o maksymalnych wartościach parametrów ruchu oscylatora (ustroju o jednym stopniu swobody) poddanego wymuszeniom kinematycznym. Wymuszenia te generowane są przez przejeżdżające pojazdy. Spektrum odpowiedzi zawiera informacje o maksymalnym efekcie dynamiczny oscylatora wywołanym wymuszeniem przyłożonym u jego podstawy.

Wykonywane przez firmę KOMES pomiary drgań podłoża oraz analizy MRSA pozwalają określić wpływ drgań na ludzi i budynki. Analiza spektrum odpowiedzi opiera się na połączeniu częstotliwości modalnych z udziałem masowym oraz empirycznie wyznaczonymi maksymalnymi odpowiedziami z liniowych oscylatorów o pojedynczym stopniu swobody. Wykonywane badania pozwalają na określenie maksymalnych prognozowanych oddziaływań, takich jak największe przemieszczenie, prędkość lub przyspieszenie dla danej składowej ruchu wzbudzenia gruntu. Do analizy numerycznej obiektu budowlanego wykorzystane są obciążenia stałe, pochodzące od ciężaru własnego budynku, obciążenia zmienne od mas i obciążeń drugorzędnych oraz oddziaływania dynamiczne od wymuszeń kinematycznych. Przeprowadzenie analiz numerycznych budowli pod wpływem drgań w przejrzysty sposób przedstawiają odpowiedź konstrukcji na zadane wymuszenia. Daje to możliwość na dokonanie porównania przyrostu naprężeń w elementach obiektu od oddziaływań dynamicznych przy ocenie wpływu drgań na budynek.

Uzyskane wyniki analiz służą do oceny wpływu drgań na budynek, poprzez odniesienie się do informacji zawartych w normie PN-B-02170:2016-12 - Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynek oraz do oceny wpływu drgań na ludzi, odnosząc się do informacji zawartych w normie PN-B-02171:2017-06 - Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.

 

Oferowany przez firmę KOMES sposób przeprowadzenia analizy pozwala oszacować rozkład przyspieszeń konstrukcji oraz będących ich rezultatem wartości naprężeń w elementach ustroju nośnego. Dzięki tego typu analizą możliwa jest ocena problemu drgań i optymalny dobór opcjonalnych wibroizolacji na obiektach budowlanych lub infrastrukturze drogowej.