Norma PN-B 02170:2016-12 – kluczowa dla oceny wpływu drgań na budynki